Reference

cof  cof dav

Poleg spodnjih referenc sem v okviru dejavnosti Društva moderatorjev Slovenije sodelovala pri izvedbi proaktivnih kavarn – skupnostnih dogodkov v Mestnem muzeju Ljubljana, usposabljanj in večdnevnih izobraževalnih dogodkov.

Služba Vlade za razvoj in kohezijsko politiko Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 (6 regijskih posvetov) 2020
Splošna bolnica Celje Razvojni cilji 2020 in dogovori sodelovanja (delavnica za celo upravo) 2020
Lokalna akcijska skupina Štajerska Razvoj projektnih idej za razpis evropskih skladov 2020
Tržiški muzej Razvojni cilji 2020 in dogovori sodelovanja 2019
Občina Ig Moderiranje delovne skupine za interpretacijo dediščine kolišč in dediščine Ljubljanskega barja (več delavniških srečanj) – še poteka 2019
Unicef, fundacija Moderiranje skupine in priprava priročnika za praznovanje svetovnega dneva otroka 2019
Lokalna akcijska skupina Štajerska /simbio d.o.o. Moderiranje poldnevne delavnice. Priprava projektov za javne pozive skladov 2019
Urbanistični inštitut RS Moderiranje 2 delavnic in 3 sestankov tima – projekt Los Dama 2019
Center za energetske rešitve Moderiranje 3 zelenih zajtrkov (poldnevni dogodki) 2019
Splošna bolnica Celje Moderiranje poldnevne delavnice: Krepitev IT tima 2019
Rdeči križ OZ Ljubljana Moderiranje 3-dnevnega strateškega srečanja tima 2019
Comtrade d.o.o. Moderiranje 3 delavnic za krepitev tima in ustvarjanje varnega prostora komunikacije 2019
Eurodad Moderiranje 3 dnevnega srečanja mreže Eurodad 2019
MJU, Upravna akademija Trening moderiranja skupinskih procesov za uslužbence javne uprave 2019
Urad za narodnosti Somoderiranje celodnevnega srečanja ‘Izobraževanje Romov’ 2019
Regijska stičišča Moderiranje dogodka Šola za župane (Vrhnika, Lesce) 2018
Mirovni inštitut Moderiranje 2 poldnevnih delavnic Podpora žrtvam kaznivih dejanj 2018
Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj Moderiranje proaktivnih kavarn (12x) v okviru projekta Mladi-okolje-zdravje 2018
MO Maribor Moderiranje dogodka Creative Spirits 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Moderiranje poldnevne delavnice ‘Vzpostavljanje partnerstev v okviru ukrepa Sodelovanje’ 2018
Institut Jozef Stefan Perspektive energetskega pogodbeništva in njihov vpliv na potencial energetske prenove stavb 2018
ZPMS Moderiranje celodnevnega dogodka Strategija ZPMS 2018
Ministrstvo za okolje in prostor Moderiranje poldnevne delavnice ‘Priprava predpisov za področje elektromagnetnega polja’ 2017
Območna obrtna zbornica Moderiranje poldnevne delavnice ‘Ne profitira tisti, ki se skriva, temveč tisti, ki skupaj odkriva’ 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Moderiranje poldnevne delavnice ‘Vzpostavljanje partnerstev v okviru ukrepa Sodelovanje’ 2017
Zdravstvena fakulteta Dialog v zdravstvenih timih, 6 izobraževalnih delavnic za medicinsko osebje 2017
Umanotera Nacionalna konferenca Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, Od besed k dejanjem 2017
EASO – European Asylum Support Office Consultative Forum Regional Thematic Meeting: ‘EASO operations: lessons learned and future perspective’ 2017
Urad RS za narodnosti Moderiranje celodnevnega večdeležniškega srečanja na temo Urejanje romskih naselij 2017
Stičišče NVO za osrednjo Slovenijo ABC moderiranja – trening osnovnih moderatorskih veščin 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Moderiranje delavnice na konferenci ‘Pametna mobilnost za zeleno prihodnost’, v organizaciji Evropske komisije 2017
Ministrstvo za okolje in prostor Moderiranje 2 celodnevnih delavnic za deležnike v procesu priprave Nacionalnega programa varstva okolja 2017
MO Maribor Moderiranje 2 poldnevnih delavnic v okviru projekta Urbact ‘Oživitev degradiranega območja in stavbe KPD v Mariboru’ 2017
UL, ZF Moderiranje poldnevne delavnice za profesorje ZF: ‘Dialog v zdravstvu’ 2017
MO Maribor Moderiranje 2h delavnice v okviru projekta Crative Spirits, z namenom identificiranja nosilcev iz vrst kreativne industrije 2017
Humanitas Moderiranje tematskega pogovora na konferenci Z globalnim učenjem do globalnih ciljev: ‘Podiranje stereotipov skozi globalno učenje in kako do mirne in vključujoče družbe’ 2016
SKEI Izvedba enodnevne delavnice ‘Optimalen / delujoč / enoten / oseben pristop’ za pridobivanje novih članov 2016
UKOM Moderiranje 10 delavnic s ključnimi akterji v lokalnih skupnostih ‘Integracija beguncev’ 2016
Ministrstvo za infrastrukturo Moderiranje 4 večdeležniških delavnic v okviru priprave energetskega koncepta Slovenije: ‘Posvetovalni proces za pripravo energetskega koncepta Slovenije’ 2016
Ministrstvo za gospodarstvo, SVRK Moderiranje 5 večdeležniških delavnic v okviru priprave Vizije Slovenije 2016
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Projekt kamnoseštvo v 3 državah (Italija, Hrvatska, Slovenija), projekt EARN 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Racionalizacija poslovanja VEM točk 2016
Tržiški muzej Opredelitev vizije, poslanstva, vrednot in ciljev muzeja 2015
Mestna občina Ljubljana Dekarbonizacija in elektrifikacija mest / CIVITAS 2015
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Moderiranje tematske strokovne večdeležniške skupine ‘Ključni izzivi in priložnosti na področju gozdno-lesne verige’ / 3. Slovenski podeželski parlament 2015
Univerza v Ljubljani 2 delavnici za celostno večdeležniško izboljševanje kakovosti – z uporabo metodologij participativnega vodenja 2015
SET CCE d.o.o. Izvedba serije delavnic strateškega načrtovanja 2015
Kontekst-svetovanje d.o.o. Izvedba moderirane delavnice za skupino podjetij z vsebino: Kako dvigniti inovativnost v podjetju 2014
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Izvedba moderirane delavnice za pripravo Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike z vključevanjem ključnih deležnikov, vključno s pripravami in zapisom plakatov iz delavnice 2014
ICRO d.o.o. Izvedba dveh delavnic za deležnike vključene v proces presoje vplivov na okolje za dejavnosti na Rudnem polju, Pokljuka 2014
Ministrstvo za notranje zadeve Izvedba delavnice za NVO in priprava poročila v zvezi z opredelitvijo ključnih ukrepov in instrumentov za krepitev zmogljivosti NVO v programskem obdobju 2014-2020 2014
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Moderiranje treh delavnic za MKO-Sektor za lovstvo in ribištvo za opredelitev ukrepov/aktivnosti za razvoj sektorja v finančni perspektivi 2014-2020 2013
Ministrstvo za notranje zadeve Identifikacija ukrepov in instrumentov za krepitev nevladnega sektorja v naslednji finančni perspektivi 2013
SKEI Organizacijske spremembe 2013
Društvo organizacij za izobraževanje odraslih Profesionalizacija izobraževanja odraslih v srednjih šolah 2012
Umanotera Odpiramo prostor za zeleni razvojni preboj 2011
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Prihodnost slovenskega kmetijstva v luči skupne kmetijske politike EU 2010
Služba Vlade RS za podnebne spremembe Oblikovanje scenarijev za prehod RS v nizkoogljično družbo 2010
Vibacom d.o.o. Prehod v inovacijsko družbo 2010
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Komunikacija v SDGD 2009
Razvojni center Litija »Listen to the voice of villages – Glas vasi« – identifikacija razvojnih projektov (sklop 5 delavnic) 2009
Statistični urad RS Opredelitev kazalnikov trajnostnega razvoja V Sloveniji 2009
Urbanistični inštitut RS Strokovne podlage za pripravo RPN LUR 2009
Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Priprava memoranduma za Vlado RS – delavnica za NVO 2009
British Council Zasnova selekcijskega postopka v projektu »Intercultural navigators« 2008
Služba Vlade RS za razvoj Trendi in priložnosti v času podnebnih sprememb 2008
Modra d.o.o. Predavanje in moderiranje skupinskega dela na delavnici Nature Director’s Meeting 2008
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Sodelovanje SKEI in ZSSS 2008
Modra d.o.o. Krajinski park Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib: priprava upravljavskega načrta (3 delavnice) 2008
Združenje izobraževalnih institucij, g.i.z. Moderiranje za opredelitev vrednot, poslanstva in vizije Združenja izobraževalnih institucij 2008
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Komunikacija v SKEI – 2. del 2008
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Učinkovito posredovanje in sprejemanje sporočil 2007
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana Moderiranje 2 delavnic CRP 2007
Nacionalni inštitut za biologijo Soobstoj gensko spremenjenih in ne-gensko spremenjenih kmetijskih pridelkov 2007
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Priprava priporočil Vladi RS v okviru projekta »Ogledalo Vladi« 2007
Fokus – društvo za sonaraven razvoj Obnovljivi viri energije in enotnost v različnosti – enotnost v različnosti? 2007
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Razmišljajmo skupaj o organizacijskih izboljšavah (2 delavnici) 2006
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Izvedba moderirane delavnice: Vizija, poslanstvo, SWOT analiza in cilji za Sindikat delavcev v gradbenih dejavnostih 2005
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Izvedba moderirane delavnice: Cilji in predlogi za novo kolektivno pogodbo Sindikata kovinsko in elektro industrije 2005
Modra, Komunikacije in moderiranje, d.o.o. Vključevanje naravovarstvenih usmeritev Natura 2000 v sektorsko načrtovanje vodarstva 2005
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Izvedba moderirane delavnice: Cilji in aktivnosti Sindikat delavcev trgovine za 2005 2005
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Moderiranje javnega posveta »Noben odpadek ni dober odpadek« 2005
Gospodarska zbornica Slovenije Vodenje okrogle mize: »Opravljanje komercialnih poslov v Luki Koper« 2005
Znanka, d.o.o. »Uspešna poslovna tajnica« 2005
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Izvedba moderirane delavnice za Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije 2005
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Izvedba moderirane delavnice za Sindikat gradbenih delavcev (2 delavnici) 2005
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Izvedba moderirane delavnice za Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije 2005
Modra, Komunikacije in moderiranje, d.o.o. Problematika parkiranja – perspektive življenja in dela v mestnem središču Ljubljane – primer Miklošičev park 2005
Društvo moderatorjev Slovenije Odprti prostor za zbor članov Društva moderatorjev Slovenije 2004
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Izvedba 2 moderiranih delavnic na temo: Kako motivirati sindikalne delavce? 2004
Official Development Assistance for Central Europe Ustanovitev Slovenske platforme nevladnih razvojnih organizacij 2004
Tom, d.d. Izvedba moderirane delavnice v sklopu izdelave strategije poslovnega razvoja 2004
Modra d.o.o./Agencija RS za okolje Sodelovanje institucij/programov regionalnega razvoja in Natura 2003
Regionalna razvojna agencija Ljubljana Finančna konferenca Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2003
Modra d.o.o./Geoplin d.d. Priprava na odpiranje trga z zemeljskim plinom v Sloveniji 2003
Umanotera Pridružitev Slovenije NATU (javni forum z metodo Odprti prostor) 2002
Občina Domžale/ Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Zasnova krajinske ureditve območja Mlak 2002
Regionalna razvojna agencija Ljubljana Strateški razvojni dokument Ljubljanske regije 2002
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo/Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Nacionalna strategija za trajnostni razvoj 2002
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj/Občina Ilirska Bistrica Strateški razvojni program Občine Ilirska Bistrica 2001
Mestna občina Ljubljana Strategija za trajnostni razvoj Ljubljane 2000

 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Izvedba 2x2h delavnic na seminarju ‘Evropska inovativna partnerstva’ 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Izvedba 2h delavnice na 4. Slovenskem podeželskem parlamentu 2017
Umanotera Moderiranje celodnevnega dogodka ‘Skupnosto upravljanje z viri’ 2017
Inštitut za razvoj vključujoče družbe Izvedba svetovne kavarne na Posvetu v okviru meseca prostora 2017
Ministrstvo za okolje in prostor Priprava Nacionalnega programa varstva okolja, izvedba delavnice (6x6h) 2017
UL, ZF Izvedba delavnice (6x4h): ‘Dialog v zdravstvenih timih’ 2017
MO Maribor Moderiranje 2x 3h delavnice v okviru projekta Urbact ‘Oživitev degradiranega območja in stavbe KPD v Mariboru’ 2017
UL, ZF Moderiranje 4h delavnice za profesorje ZF: ‘Dialog v zdravstvu’ 2017
MO Maribor Moderiranje 2h delavnice v okviru projekta Crative Spirits, z namenom identificiranja nosilcev iz vrst kreativne industrije 2017
Društvo FOKUS Vodenje strokovne konference ‘Energetska revščina – rešitve na praktični in strukturni ravni’ 2017
Društvo Humanitas Moderiranje tematskega pogovora na konferenci Z globalnim učenjem do globalnih ciljev: ‘Podiranje stereotipov skozi globalno učenje in kako do mirne in vključujoče družbe’ 2016
SKEI Izvedba enodnevne delavnice ‘Optimalen / delujoč / enoten / oseben pristop’ za pridobivanje novih članov 2016
UKOM Moderiranje 10 delavnic s ključnimi akterji v lokalnih skupnostih ‘Integracija beguncev’ 2016
Ministrstvo za infrastrukturo Moderiranje 4 večdeležniških delavnic v okviru priprave energetskega koncepta Slovenije 2016
Ministrstvo za gospodarstvo, SVRK Moderiranje 5 večdeležniških delavnic v okviru priprave Vizije Slovenije 2016
Konzorcij OZS Sežana, Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Moderiranje enodnevne delavnice ‘Projekt kamnoseštvo v 3 državah (Italija, Hrvatska, Slovenija)’, projekt EARN 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Moderiranje enodnevne delavnice ‘Racionalizacija poslovanja VEM točk’ 2016
Tržiški muzej Opredelitev vizije, poslanstva, vrednot in ciljev Tržišega muzeja 2015
Mestna občina Ljubljana Somoderiranje poldnevne delavnice ‘Dekarbonizacija in elektrifikacija mest / CIVITAS’ 2015
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Moderiranje tematske strokovne večdeležniške skupine ‘Ključni izzivi in priložnosti na področju gozdno-lesne verige’ / 3. Slovenski podeželski parlament 2015
Univerza v Ljubljani 2 delavnici za celostno večdeležniško izboljševanje kakovosti – z uporabo metodologij participativnega vodenja 2015
SET CCE d.o.o. Izvedba 3 delavnic strateškega načrtovanja v podjetju 2015
Kontekst-svetovanje d.o.o. Izvedba moderirane poldnevne delavnice za skupino podjetij z vsebino: Kako dvigniti inovativnost v podjetju 2014
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Izvedba moderirane delavnice za pripravo ‘Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike’ z vključevanjem ključnih deležnikov 2014
ICRO d.o.o. Izvedba dveh delavnic za deležnike vključene v proces presoje vplivov na okolje za dejavnosti na Rudnem polju, Pokljuka 2014
Ministrstvo za notranje zadeve Izvedba enodnevne delavnice za NVO in priprava poročila v zvezi z opredelitvijo ključnih ukrepov in instrumentov za krepitev zmogljivosti NVO v programskem obdobju 2014-2020 2014
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Moderiranje treh celodnevnih delavnic za MKO-Sektor za lovstvo in ribištvo za opredelitev ukrepov/aktivnosti za razvoj sektorja v finančni perspektivi 2014-2020 2013
Ministrstvo za notranje zadeve Identifikacija ukrepov in instrumentov za krepitev nevladnega sektorja v naslednji finančni perspektivi 2013
SKEI Moderiranje enodnevne delavnice ‘Organizacijske spremembe’ 2013
Društvo organizacij za izobraževanje odraslih Moderiranje enodnevne delavnice ‘Profesionalizacija izobraževanja odraslih v srednjih šolah’ 2012
Umanotera Somoderiranje enodnevne delavnice ‘Odpiramo prostor za zeleni razvojni preboj’ 2011
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Moderiranje dvodnevne delavnice ‘Prihodnost slovenskega kmetijstva v luči skupne kmetijske politike EU’ 2010
Služba Vlade RS za podnebne spremembe Oblikovanje scenarijev za prehod RS v nizkoogljično družbo 2010
Vibacom d.o.o. Prehod v inovacijsko družbo 2010
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Moderiranje enodnevne delavnice ‘Komunikacija v SDGD’ 2009
Razvojni center Litija »Listen to the voice of villages – Glas vasi« – identifikacija razvojnih projektov (sklop 5 poldnevnih delavnic) 2009
Statistični urad RS Moderiranje enodnevne delavnice ‘Opredelitev kazalnikov trajnostnega razvoja V Sloveniji’ 2009
Urbanistični inštitut RS Moderiranje enodnevne delavnice ‘Strokovne podlage za pripravo RPN LUR’ 2009
Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Moderiranje enodnevne delavnice ‘Priprava memoranduma za Vlado RS’ 2009
British Council Zasnova selekcijskega postopka v projektu »Intercultural navigators« 2008
Služba Vlade RS za razvoj Somoderiranje enodnevne delavnice Trendi in priložnosti v času podnebnih sprememb 2008
Modra d.o.o. Moderiranje poldnevne delavnice na delavnici ‘Nature Director’s Meeting’ 2008
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Moderiranje enodnevne delavnice ‘Sodelovanje SKEI in ZSSS’ 2008
Modra d.o.o. Krajinski park Tivoli-Rožnik-Šišenski hrib: priprava upravljavskega načrta (3 poldnevne delavnice) 2008
Združenje izobraževalnih institucij, g.i.z. Moderiranje za opredelitev vrednot, poslanstva in vizije Združenja izobraževalnih institucij 2008
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Moderiranje enodnevne delavnice ‘Komunikacija v SKEI – 2. del’ 2008
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Učinkovito posredovanje in sprejemanje sporočil 2007
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana Moderiranje 2 delavnic CRP 2007
Nacionalni inštitut za biologijo Soobstoj gensko spremenjenih in ne-gensko spremenjenih kmetijskih pridelkov 2007
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Priprava priporočil Vladi RS v okviru projekta »Ogledalo Vladi« 2007
Fokus – društvo za sonaraven razvoj Obnovljivi viri energije in enotnost v različnosti – enotnost v različnosti? 2007
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Razmišljajmo skupaj o organizacijskih izboljšavah (2 delavnici) 2006
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Izvedba moderirane delavnice: Vizija, poslanstvo, SWOT analiza in cilji za Sindikat delavcev v gradbenih dejavnostih 2005
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Izvedba moderirane delavnice: Cilji in predlogi za novo kolektivno pogodbo Sindikata kovinsko in elektro industrije 2005
Modra, Komunikacije in moderiranje, d.o.o. Vključevanje naravovarstvenih usmeritev Natura 2000 v sektorsko načrtovanje vodarstva 2005
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Izvedba moderirane delavnice: Cilji in aktivnosti Sindikat delavcev trgovine za 2005 2005
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Moderiranje javnega posveta »Noben odpadek ni dober odpadek« 2005
Gospodarska zbornica Slovenije Vodenje okrogle mize: »Opravljanje komercialnih poslov v Luki Koper« 2005
Znanka, d.o.o. Moderiranje enodnevne delavnice ‘Uspešna poslovna tajnica’ 2005
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Izvedba moderirane delavnice za Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije 2005
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Izvedba moderirane delavnice za Sindikat gradbenih delavcev (2 delavnici) 2005
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Izvedba moderirane delavnice za Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije 2005
Modra, Komunikacije in moderiranje, d.o.o. Problematika parkiranja – perspektive življenja in dela v mestnem središču Ljubljane – primer Miklošičev par 2005
Društvo moderatorjev Slovenije Odprti prostor za zbor članov Društva moderatorjev Slovenije 2004
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije Izvedba 2 moderiranih delavnic na temo: Kako motivirati sindikalne delavce? 2004
Official Development Assistance for Central Europe Ustanovitev Slovenske platforme nevladnih razvojnih organizacij 2004
Tom, d.d. Izvedba moderirane delavnice v sklopu izdelave strategije poslovnega razvoja 2004
Modra d.o.o./Agencija RS za okolje Sodelovanje institucij/programov regionalnega razvoja in Natura 2003
Regionalna razvojna agencija Ljubljana Finančna konferenca Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2003
Modra d.o.o./Geoplin d.d. Priprava na odpiranje trga z zemeljskim plinom v Sloveniji 2003
Umanotera Pridružitev Slovenije NATU (javni forum z metodo Odprti prostor) 2002
Občina Domžale/ Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Zasnova krajinske ureditve območja Mlak 2002
Regionalna razvojna agencija Ljubljana Strateški razvojni dokument Ljubljanske regije 2002
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo/Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Nacionalna strategija za trajnostni razvoj 2002
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj/Občina Ilirska Bistrica Strateški razvojni program Občine Ilirska Bistrica 2001
Mestna občina Ljubljana Strategija za trajnostni razvoj Ljubljane 2000