Moderatorske metode

workshop--participants (10)  DSCN7168 DSCN7080

SVETOVNA KAVARNA

Svetovna kavarna je metoda za ustvarjanje živih mrež sodelovalnega dialoga o vprašanjih, ki so pomembna v našem organizacijskem ali skupnostnem okolju. Poteka v treh rundah pogovorov, v katerih udeleženci krožijo po omizjih ter se pogovarjajo na podlagi izhodiščnih vprašanj, v sproščenem ter ustvarjalnem vzdušju – zato se tudi imenuje kavarna. V kratkem času omogoči, da se udeleženci seznanijo z mnenji drugih in jih nadgradijo ter tako ustvarijo poenoteno razumevanje mnenja cele skupine. Načela svetovne kavarne so: Ustvarimo gostoljuben prostor. Raziskujemo vprašanja, ki so nam kot skupini pomembna. Spodbujamo prispevek vsake osebe. Sodelovanje poteka na osnovi različnosti, tako ljudi kot idej. Skupaj razbiramo vzorce, uvide in globlja vprašanja. V teku procesa ustvarjamo vizualni spomin skupnega znanja. (Več o metodi.)

PROAKTIVNA KAVARNA 

Metoda proaktivna kavarna odpira prostor za kreativne in k akciji naravnane pogovore. Udeleženci so vabljeni, da s seboj prinesejo iniciative, projekte, ideje, vprašanja ali karkoli drugega, za kar čutijo, da jih nagovarja ter potrebujejo pomoč pri manifestaciji tega v svetu. V proaktivni kavarni udeleženci sodelujejo v vlogi pobudnikov idej ali pa podpornikov idej, ki na voden in mehko strukturiran način podpirajo pobudnike pri razvoju njihovih idej. Primerna je za oživitev in krepitev skupnostnega življenja (glej primer dobre prakse Društva moderatorjev, ko smo proaktivno kavarno z naslovom ‘Ideje za naš kraj – kako s skupnimi močmi do boljšega življenja za vse’ izvedli po različnih krajih v Sloveniji). Zaradi izrazito motivacijskega angažmaja, ki ga ima, pa je primerna tudi za preveritev in zagon idej v organizacijah. Poleg tega, da pobudnikom omogoči poglobljen razmislek o pobudi, podobno kot svetovna kavarna, močno krepi sodelovalno klimo v organizaciji ali skupnosti. (Več o metodi.)

ODPRTI PROSTOR

Namen srečanja po metodi odprtega prostora je ustvariti čas in prostor za ljudi, da se globoko in ustvarjalno pogovarjajo o temah, ki so zanje resnično relevantne. »Dnevni red« oz. vsebino ustvarijo udeleženci sami; le-ti tudi poskrbijo, da se pogovori dejansko zgodijo (ni nadrejenega, ki bi odločil o temah; teme se porodijo iz resničnega interesa v skupini). Zaradi svoje odprte zasnove imajo srečanja ali sestanki po metodi odprtega prostora pogosto transformativni potencial tako za posamezne prisotne kot celotno skupino. Odprti prostor je preprost in močan način, kako spodbuditi učinkovite delovne pogovore, ki resnično navdihuje organizacije, da uspevajo v času hitrih  sprememb. (Več o metodi.)

KOLEKTIVNA ŽETEV ZGODB

Pripovedovanje zgodb je eno najstarejših in tudi najbolj učinkovitih orodij človeštva za upravljanje z znanjem skupin. Zgodbe vsebujejo izkušnje, ki pripomorejo k rasti in razvoju naših sposobnosti delovanja v kontekstu kompleksne družbe. Kolektivna žetev omogoča istočasno sledenje mnogim nitim ene zgodbe. Ob tem vadimo ciljno poslušanje, skupinsko učenje in kolektivno iskanje pomenov, s tem pa tudi nosilcu oz. pripovedovalcu zgodbe nudimo obogaten pomen zgodbe. Skupinska žetev je odličen način, kako priklicati na površje več uvidov, inovacij ter »aha-trenutkov«, ki se skrivajo pod površino naših zgodb, saj pri tem uporabimo vse bogastvo različnih perspektiv prisotnih v vsaki skupini, z namenom da oplemenitijo izkušnjo ter razumevanje skupine kot celote. (Več o metodi.)

KROG

Krog je starodavna oblika srečevanja, v kateri so se ljudje zbirali v spoštljivi komunikaciji že tisočletja. Krog je osnova mnogih kultur. Kar spreminja sestanek v krog, je pripravljenost ljudi, da naredijo premik v svoji zavesti od nefokusiranega druženja ali polarizirane razprave v pozorno poslušanje in govorjenje. Ena lepih stvari pri krogu je njegova prilagodljiva uporabnost, saj je primeren za različne skupine, zadeve in časovne okvire. Krog je lahko proces celotnega trajanja srečanja, še posebej če gre za manjšo skupino, kjer je primarni cilj čas za globoko refleksijo. Krog je prav tako uporaben za ‘check in’ ter ‘check out’ povabilo ali kot način sprejemanja skupnih odločitev, še posebej odločitev, temelječih na skupnem konsenzu. Osnovna vodila kroga so: govori z namenom, pozorno poslušaj in prispevaj k dobremu počutju cele skupine. (Več o metodi.)

 DIALOG

Dialog je metoda s katero, za razliko od diskusije, iščemo skupno razumevanje na nekem področju, s tem, da omogočimo, da se v globokem spoštovanju sliši vsak glas. V dialogu skupina iz enakovrednih pozicij in soodgovorno išče nove rešitve, ki se porajajo iz skupne odprtosti in radovednosti, kaj je onkraj znanega in predvidljivega. V upočasnjenem pogovoru, ki omogoča pozorno poslušanje in govorjenje z namenom, se skupina zaveda celote, ki je več kot vsota posameznih idej. (Več o metodi.)

TEMELJNA SKUPINSKA TEHNIKA

S temeljno skupinsko tehniko strukturirano požanjemo ideje vseh udeležencev ter jih uredimo. S prispevanjem na način ‘beseda kroži’ ima skupina čas, da poglobi razumevanje posamezne ideje ter da po identificiranju celote palete idej le te rangira po pomembnosti. (Več o metodi.)

VRTILJAK

Vrtiljak je metoda, ki v relativno kratkem času skupini omogoča, da se seznani z različnimi predlogi rešitev, ki jih ustvarijo majnše (fokusne) skupine, pri čemer ima vsak posameznik možnost seznanitve z idejami drugih in njihove nadgradnje.

KOLEKTIVNI MISELNI VZOREC

Miselni vzorec je zanesljiva in vedno uporabna metoda za razvrščanje idej okoli osrednje vsebine na način strukturiranja po pomembnosti in pripadnosti ideje. S svojo preglednostjo dobro služi pri razumevanju problemov in ustvarjanju širše sistemske slike. (Več o metodi.)

RIBJA KOST

Ribja kost je domiselna metoda za iskanje vzrokov za določen problem ali izziv. Hkrati omogoča poglabljanje razmišljanja na strukturiran način, kot tudi iskanje potreb, ki so dejansko za težavami in kjer lahko učinkovito začnemo iskati rešitve. (Več o metodi.)

PESTLE ANALIZA

PESTLE je metoda, ki se še posebej obnese na začetku skupinskega dela, kadar želimo problematiko uokviriti v nek širši okvir razmišljanja, npr. definirati zunanje trende, ki lahko vplivajo na našo vsebino. Pri tej metodi razmišljamo o okvirjih, ki so politični, okoljski, socialni, tehnični, zakonodajni in ekonomski. (Več o metodi.)

SWOT

SWOT je zimzelena metoda za definiranje prednosti in pomanjkljivosti (notranjih faktorjev) ter priložnosti in nevarnosti (zunanjih faktorjev). Uporablja se za situacijsko analizo, ki lahko služi za opredelitev strateških usmeritev ali pa zgolj za pozicioniranje produkta ali storitve. (Več o metodi.)

POZITIVNO POIZVEDOVANJE (Appreciative Inquiry)

Pozitivno poizvedovanje je strategija za uvajanje sprememb, ki prepoznava najboljše v tem, »kar je zdaj«, z namenom, da sledimo sanjam in možnostim tega, »v kar se lahko razvije«. Je skupno iskanje močnih točk, strasti in vitalnih sil, ki jih najdemo v vsakem sistemu, ter ki imajo v sebi potencial za navdihujoče, pozitivne spremembe. (Cooperrider & Srivastva, 1987) (Več o metodi.)

OPREDELITEV VIZIJE, POSLANSTVA IN VREDNOT ORGANIZACIJE

Smisel paketa vizija, poslanstvo in vrednote organizacije ni v tem, da krasijo našo spletno stran ali da jo napiše vodja sam. V kolikor je strateški trojček opredeljen na vključujoč in dialoški način, integrira delček vsakega zaposlenega in zato omogoča poistovetenje ter iskreno motivacijo zaposlenih v organizaciji, da sledijo zapisanemu. Vizija, poslanstvo in vrednote so živ odraz potencialov in drzne ambicije, ki jih ima organizacija.

OPREDELITEV CILJEV

Ustrezno opredeljeni cilji pomagajo organizaciji, da točno ve, kako doseči kar si želi. Tako kot v tarčo ne moremo zadeti, če je ne vidimo jasno, če nimamo opredeljene svoje pozicije in ne znamo napeti loka, nas tudi naše aktivnosti brez opredeljenih ciljev, ne bodo pripeljale do tega kar želimo.

METAFORE

Uporaba metafor v moderiranem skupinskem delu je zelo močen pristop, ki skupini na zabaven in ustvarjalen način pomaga reševati tudi zelo kompleksne izzive. S tem, ko metafore aktivirajo predvsem desno možgansko polovico in podzavest velikokrat pripeljejo do rešitev, ki jih je naš razum zaradi rutiniziranega razmišljanja spregledal.

workshop--participants (4) workshop--participants (11) cof